Časté otázky

Víte, že...

Podle zákona o ochraně ovzduší bude možné v roce 2022 provozovat pouze ekologické kotle. Zjednodušeně můžeme říct, že v roce 2022 nebude smět pod pokutou 50 000 Kč stoupat z komínů kouř (kromě krbových komínů).

Podívejte se na příklad využití dotací

Proč si vybrat zemní plyn ve srovnání s ostatními palivy?
Zemní plyn je ekologické palivo - produkované spaliny neobsahují prakticky žádné tuhé látky (popílek), oxidy síry a obsah ostatních škodlivých látek (např. CO, Nox) je výrazně nižší než u ostatních paliv.

Nepotřebujete prostor pro skladování, ušetříte na platbách např. elektřina na automatické přikládání stojí cca 2 500 Kč/rok.

Stabilní cena ZP v kombinaci s moderním kondenzačním kotlem, jehož účinnost přesahuje 100 %, jsou garancí, že náklady na vytápění dramaticky neporostou.

Zemní plyn je dostupný 24 hodin denně 365 dní v roce.

Plynový kotel se snadno reguluje a ovládá.

Investiční a servisní náklady na provoz plynového kotle jsou nižší než u zařízení na pevná paliva.

Menší náklady na čistění komínu (tuhá paliva 2x do roka, plyn 1x za rok).

Menší náklady na čistění spotřebiče (tuhá paliva 2x do roka, plyn 1x za rok).
Čeho se dotační program na výměnu kotlů týka?
Cílem je na území daného kraje snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva. Podporována je náhrada stávajících kotlů na tuhá paliva novými účinnými nízkoemisními kotli.
Podpora fyzickým osobám – konečným uživatelům bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů.
Výměna jiného typu kotle než kotle na tuhá paliva 1. a 2. třidy se nepodporuje. Nelze tedy žádat o výměnu kotlů plynových, elektrických ani kotlů na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva. Třídu vašeho kotle zjistíte v Dokladu o kontrole technického stavu a provozu.
Na co krajské úřady poskytují dotaci?
> zdroj tepla (nový kotel) včetně nákladů na jeho instalaci (lze vyměnit pouze kotel na pevná paliva za jiný zdroj, který musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků – viz webové stránky příslušného kraje,
> rozvod domovního plynovodu (odběrné plynové zařízení) od hlavního uzávěru plynu až po kotel,
> nová otopná soustava nebo rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace,
> úpravy spalinových cest (např. vyvložkování komínu),
> projektová dokumentace, doklady o provedených zkouškách a revizích.
Jak velkou finanční podporu lze očekávat?
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s hranicí 75 % způsobilých výdajů v případě plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (podle map klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMÚ překročen alespoň jeden imisní limit), bude podpora navýšena o částku 7 500 Kč. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je k dispozici na www.opzp.cz, na webech příslušných krajů a v papírové podobě na krajských úřadech.
Kdy bude možné podat žádost o dotaci na příslušném krajském úřadě?
Většina krajů stále přijímá žádosti o dotace, ostatní kraje se připravují na poslední, třetí vlnu, která bude vyhlášena na podzim roku 2018. Máte poslední příležitost pro podání žádosti. Stále jsou k dispozici peníze pro stovky žadatelů. Zavolejte nám co nejdříve na 800 32 32 32, zajistíme rychlé podání žádosti o dotaci.

Využijte příležitost na výměnu kotle, žádost je vhodné podat co nejdříve. Samotná realizace proběhne po dohodě s vámi v průběhu roku, mimo topnou sezonu.
Kdo je oprávněným žadatelem o dotaci?
Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání. Žadatelem je vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě.
Nemovitost, v níž proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným. Rodinný dům (objekt k bydlení) je blíže definován jako objekt, v němž jsou nejvýše tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. V případě společného jmění manželů je nutný písemný souhlas druhého z manželů.
Mohu si zažádat o dotaci, pokud jsme vlastníkem bytu v domě s bytovými jednotkami?
V tomto případě není možné žádat o dotaci. Budova může mít nejvýše tři samostatné bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.
Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným.
Jaký kotel si mohu vybrat?
Po zvolení typu kotle si žadatel musí vybrat konkrétní výrobek, který je uveden v seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách příslušného kraje a Státního fondu životního prostředí České republiky (viz http://www.sfzp.cz/, sekce Národní programy).
Proč v seznamu registrovaných výrobků a technologií není kotel, který jsem si vybral?
Existují dvě možnosti, proč žadatelem vybraný kotel není v Seznamu výrobků a technologií:
> výrobce nezažádal o zapsání výrobku do Seznamu výrobků a technologií,
> výrobek nesplňuje požadavky na účinnost kotle a emisní parametry.
Vyměnil jsem kotel už dříve, mohu dotaci využít?
Záleží na podmínkách konkrétního kraje. Většina krajů bude dotaci uznávat i zpětně, ale pouze v případě, že kotel byl nainstalován v době po vyhlášení výzvy (po 15. 7. 2015) a splňuje podmínky dotačního programu příslušného krajského úřadu.
Kdy dostanu dotaci - až kotel koupím, nebo předem?
Po vyhodnocení žádosti dostane žadatel písemné vyrozumění, zda mu dotace bude, nebo nebude poskytnuta. Podpora bude vyplacena až po podpisu smlouvy s Fondem. Smlouva může být uzavřena až po nákupu a instalaci nového kotle a znehodnocení a doložení likvidace starého kotle.
Finanční prostředky budou převedeny na číslo účtu žadatele, které je uvedeno ve „smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů“.
Jaké jsou povinné přílohy k žádosti o dotaci?
Dokumenty k podání žádosti:
> Žádost o poskytnutí dotace v elektronické nebo papírové podobě. Budou k dispozici na krajských úřadech.
> Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.
> Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu s realizací nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
> Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na bytové jednotce a rovněž na rodinném domě s realizací nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
> Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
> Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
> Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevní paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10–300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
> Další přílohy definované příslušným krajem podle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory.

V rámci realizace díla naší společností vám pomůžeme zajistit výše uvedené dokumenty
Kdy mohu zlikvidovat původní kotel a jakým způsobem?
V rámci instalace nového kotle je výhodné provést i demontáž a likvidaci původního kotle. Fotografie původního kotle zapojeného do otopné soustavy v domě jsou povinnou přílohou žádosti.
Ke smlouvě je nutné doložit:
> doklad o likvidaci původního kotle,
> při samotné likvidaci je nutné pořídit fotodokumentaci, ze které jsou patrné jednotlivé fáze demontáže a znehodnocení kotle (např. provrtání kotle, rozřezání kotle apod.),
> z fotodokumentace musí být patrné, že se jedná o stejný kotel, na jehož výměnu je uplatňována dotace (doporučujeme dodání čelního pohledu, horního a obou bočních pohledů).
Mohu získat slevu na kotel Viessmann?
Pro stávajíci zákazníky využívající plyn od innogy poskytujeme zvýhodněnou cenu kotle Viessmann v rámci našeho zákaznického programu innogy Premium.

V rámci vyřízení dotace poskytujeme rovnež zvýhodněnou cenu kotle Vitodens 100-W. Veškeré slevy jsou již započítány v naší nabídce.
Jaký je rozdíl mezi likvidací a znehodnocením kotle?
Znehodnocení kotle se provádí provrtáním, rozřezáním či jiným adekvátním způsobem tak, aby kotel nebyl nadále schopen provozu, znehodnocení musí být zřejmé z předložených fotografií.
Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle firmou nebo jeho odvoz do sběrných surovin. Doklad o likvidaci kotle potvrzuje firma, která kotel následně zlikvidovala např. sběrné suroviny.

Napište nám kontaktní
údaje, ozveme se vám

Máte zájem o kotlíkovou
dotaci nebo informace k ní?

Sdělte nám telefonní číslo a my se vám ozveme.

Zavolejte mi

Chcete s námi mluvit
nyní?

Zavolejte nám nebo napište.
kotelsdotaci@innogy.cz
800 32 32 32
Navštivte také
Vytisknout stránku